SEKOM-Trosa Tomtaklintskogens naturreservat Liten
 
  Medlemskap    
       
 

Varför?

Sveriges Ekokommuner arbetar aktivt med att påverka beslutsfattare i viktiga frågor som rör det uthålliga samhället. Ju större föreningen är ju starkare röst får vi. Som medlem kan din kommun vara med och påverka!

 

Eftersom ett beslut om medlemskap fattas på högsta politiska nivå i kommunen, lyfts frågorna kring hållbar utveckling högre upp på dag-ordningen. Medlemskapet i Sekom ger också en större tyngd i debatten i hemkommunen. Som medlem får både politiker och tjänstemän ett omfattande kontaktnät av kunniga personer. 

 

Föreningen har beslutat om 12 gemensamma nyckeltal för att följa utvecklingen mot hållbarhet i medlemskommunerna. Som medlem får man stöd i arbetet med nyckeltalen och möjlighet att jämföra den egna kommunen med andra. Som medlem får man delta på föreningens utbildningar, möten och nätverksträffar.


Vad krävs?

För att bli medlem i Sveriges Ekokommuner krävs att kommunfullmäktige eller kommunstyrelse beslutar att ansöka om medlemskap. Dessutom ska man ha antagit ett program med det uthålliga samhället som ett övergripande mål för sina verksamheter.

 

 

Kommunen förväntas delta aktivt i nätverket med att ta till sig och sprida goda exempel och idéer. Hållbarhetsprinciperna ska vara vägledande för kommunens utveckling.

 

Vid ansökan om medlemskap ska en kopia av kommunfullmäktiges eller kommunstyrelsens beslut om ansökan lämnas in till föreningens kansli tillsammans med de antagna program/planer för kommunens hållbarhetsarbete som man vill hänvisa till (gärna alla tre dimensionerna - socialt, ekonomiskt och ekologiskt). Ansökan tas sedan upp på kommande styrelsemöte i Sveriges Ekokommuner för beslut.

 

Medlemsavgift

Föreningens verksamhet finansieras av en årlig medlemsavgift. Avgiften för medlemskapet bestäms varje år av årsmötet. För närvarande är den fasta avgiften 4000 kr och den rörliga 30 öre per kommuninvånare med ett maxtak på 150 000 invånare.