SEKOM-Jokkmokk Skyddad natur Liten
 
  Gröna nyckeltal    
 

 

 

 

 

Om de Gröna Nyckeltalen

Sveriges Ekokommuner beslutade på föreningens årsmöte den 26 april 2002 att anta 12 stycken nyckeltal i syfte att följa utvecklingen inom ekokommunerna och få indikatorer på om utvecklingen går mot ett hållbart samhälle.


Nyckeltalen är utvalda av medlemmarna själva, de ska inte innebära ett för stort merarbete att ta fram data samtidigt som de ska vara intressanta för flertalet kommuner. De ska också vara möjliga att påverka genom ett aktivt kommunalt arbete.


Det är viktigt att det finns  en kontinuitet i inrapporteringsmetodik hos den enskilda kommunen för att kunna utläsa trender. Nyckeltalen är inte heltäckande avseende att indikera en hållbar utveckling, men berör viktiga områden för en kommun, främst gällande ekologisk hållbarhet.


Föreningen arbetar även aktivt med social hållbarhet och följer ett pågående forskningsarbete kring detta. Förhoppningen är att så småningom komplettera de gröna nyckeltalen med ett mer specifikt nyckeltal för social hållbarhet.

 

Syftet med Gröna Nyckeltal

Med nyckeltalen vill ekokommunera på ett enkelt och konkret sätt indikera ifall utvecklingen, inom valda områden går mot hållbarhet och samtidigt påminna om det strategiska arbetet  som behövs i kommunerna för att nå full hållbarhet (där hållbarhetskriterierna är uppfyllda). Frågan är, leder det arbete vi gör i kommunerna i rätt riktning?

 

 

 

 

 

Gröna Nyckeltal, reviderade 2012


1.  Koldioxidutsläpp, ton/inv.


2.  Antal resor med kollektivtrafik, per invånare och år


3.  Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken, %


4.  Andel jordbruksmark med miljöstöd för ekologisk odling, %


5.  Andel miljöcertifierat skogsbruk, %


6.  Andel skyddad mark  och vattenområden, % 


7.  Total mängd hushållsavfall inkl. producentansvar, ton/inv.


8.  Tungmetaller i avloppsslam, bly, kadmium, kvicksilver, mg/kg TS


9.  Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler, %

 

10. A. Transportenergi för tjänsteresor med bil, kWh/årsarbetare
      B. Koldioxidutsläpp för tjänsteresor med bil,  ton/årsarbetare


11. Inköp av ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen, %

 

12. Andel miljöcertifierade skolor/förskolor, %

 

Här kan du se de gröna nyckeltalen för Sekom och de enskilda medlemmarna.

 

Sammanställning 2009-2011

 

Här kan du ladda ner en broschyr om de gröna nyckeltalen