SEKOM-Helsignborg-2Bussar Liten
 
  Hållbarhetsprinciper    
 

 

 

 

 

Sveriges Ekokommuners verksamhet grundar sig på en vetenskaplig definition av hållbarhet. Den började utvecklas genom en vetenskaplig konsensusdialog som initierades av  Karl-Henrik Robèrt för ca 25 år sedan. Formuleringarna har utvecklats, granskats, testats, förfinats, granskats igen och så vidare av forskare och användare världen över. För närvarande vidareutvecklas framför allt den sociala dimensionen av hållbarhetsdefinitionen.

 

För att stödja företag, kommuner och andra organisationer i att systematiskt och strategiskt bidra till uppfyllelsen av hållbarhetsprinciperna har också en planeringsmodell ( Framework for Strategic Sustainable Development - FSSD) tagits fram. Lite mer om den historiska utvecklingen kan hittas på Det Naturliga Stegets hemsida här.


 

Hållbarhetsprinciperna lyder:

 

I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematisk...

 

1... koncentrationsökning av ämnen från berggrunden

Till exempel fossilt kol, olja och metaller.

 

2... koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion

Till exempel kväveoxider, freoner och hormonliknande kemikalier.

 

3... undanträngning med fysiska metoder

Till exempel storskaliga kalhyggen och överfiskning.

 

Och i det samhället hindras inte människor systematiskt...

 

4... från att tillgodose sina behov

Till exempel via missbruk av politisk och ekonomisk makt.

 

Det pågår forskning för att vidareutveckla fjärde hållbarhetsprincipen och förslaget ser för tillfället ut så här:

 

Människor utsätts inte för systematiska barriärer avseende...

 

4... personlig hälsa

(Människor utsätts inte för direkt skada)

 

5... inflytande

(Människor hindras inte att påverka de sociala system som de ingår i och är beroende av)

 

6... kompetens

(Människor hindras inte att utveckla kompetens)

 

7... opartiskhet

(Människors lika rättigheter och värde erkänns och respekteras)

 

8... mening

(Människor och organisationer hindras inte att utveckla en mening med att finnas)

 

Forskningen föreslår alltså att i stället för en generell princip kring social hållbarhet blir den nedbruten till 5 nya huvudprinciper. Ovanstående formuleringar är en hypotes som för närvarande håller på att testas och förfinas genom ett doktorandprojekt vid Blekinge Tekniska Högskola (se t.ex. Missimer, 2013)

 

 Här hittar du en artikel som Karl-Henrik Robèrt, Walter Osika och Merlina Missimer publicerat i Socialmedicinsk Tidskrift om den nya definitionen (svenska)

 

Se en tvåminutersfilm som förklarar hållbarhetsprinciperna